Billede der viser afgørelser

Afgørelser


Tilbage Læs resume
 
Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 14 / 2008

Truffet den 25. august 2008


Sagen er efterfølgende afgjort ved domstolene.

Læs retten i Aarlborgs dom her

Læs Vestre Landsrets dom her

Læs Højesterets dom her

 

Ligestillingsnævnets afgørelse J.nr. 2007-6294

 

Medlemmer:
Tuk Bagger (formand)
Ruth Nielsen
Niels Waage


Sagen drejer sig om afskedigelse under barsel.

Ligestillingsnævnets afgørelse:
Indklagede tilpligtes inden 14 dage at betale en godtgørelse til klageren på 250.000 kr. med procesrente fra 16. november 2007, hvor sagen blev modtaget i nævnet.

Sagsfremstilling:
En kvinde blev den 1. december 2004 ansat som salgskonsulent ved revalideringsområdet under et amt. Hendes arbejde bestod primært i at skaffe arbejde til brugerne på 5 revalideringscentre placeret rundt omkring i amtet, således at brugerne blev aktiveret. Herudover varetog kvinden bl.a. andre salgsopgaver for amtets revalideringsområde, herunder salg af et bestemt transportmiddel. De 5 centre delte udgifterne til klagerens løn med tilskud fra amtet. Hendes løn udgjorde på tidspunktet for opsigelsen 33.409,68 kr. månedligt.

I slutningen af juni opdagede kvinden, at hun var blevet gravid, hvilket hun straks meddelte sin arbejdsgiver. På grund af graviditetsgener sygemeldte hun sig den 7. august 2006, og var sygemeldt indtil hun nedkom den 28. februar 2007, efterfølgende afholdt hun, efter aftale med arbejdsgiveren, barselsorlov indtil 15. december 2007.

På grund af kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev den stilling kvinden bestred overflyttet fra amtet til en kommune. Det fremgik af et kontraktstillæg af 12. juni 2006, at kvindens arbejdssted og arbejdsopgaver skulle være de samme efter reformen som før kommunalreformen, men at hendes opgaver efter reformen kun ville omfatte ét af de 5 centre.

Den 8. maj 2007 modtog kvinden en påtænkt afskedigelse fra sin arbejdsgiver med den begrundelse at hendes arbejdsopgaver forsvandt, da 4 af de 5 centre ikke længere ville gøre brug af hende. Da det følger af forvaltningslovens § 19 at forvaltningen har pligt til at partshøre i forbindelse med afskedigelsessager, blev partshøringsfristen blev sat til den 25. maj 2007.

Den 25. maj 2007 modtog kvinden en skrivelse, hvoraf det fremgik at hun blev opsagt til fratræden pr. 31. august 2007.

Sagen blev indbragt for nævnet af kvindens fagforening ved brev af 14. november 2007.

Ved afgørelse af 18. februar 2008 tog nævnet stilling til kommunens påstand om afvisning fra nævnet. Nævnet fandt, at der ikke var oplyst sådanne forhold, at det kunne berettige en afvisning fra nævnsbehandling.

Parternes påstande:
Klageren har påstået, at opsigelsen af hende er i strid med ligebehandlingsloven, samt påstået sig tilkendt en godtgørelse på kr. 255.092, 31 kr. svarende til 9 måneders løn, med tillæg af sædvanlig procesrente fra 17. august til betaling sker.

Indklagede har principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Parternes argumentation:
Klageren har anført, at opsigelsen skyldtes hendes fødsel og barselorlov. Da hendes opsigelse blev meddelt hende under hendes barselsorlov, er det indklagede, der skal løfte bevisbyrden jf. ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, for, at afskedigelsen ikke er begrundet i hendes afholdelse af barselsorlov.

Kvinden gør til støtte for sin påstand gældende, at hendes ansættelse ved det pågældende revalideringscenter ifølge hendes kontrakt ikke var betinget af et samarbejde med andre revalideringscentre, da det netop fremgår af kontraktstillægget, at hun efter kommunalreformen alene skulle være tilknyttet ét af de 5 centre. Opsigelsen var, ifølge klager, altså ikke begrundet i det ophørte samarbejde, men i hendes graviditet og barsel.

De 4 revalideringscentre der udtrådte af aftalen, gjorde dette, fordi kvinden var gravid og på barsel, idet de i denne periode ikke fik den ønskede ydelse, som de betalte for. Hun fremhæver, at idet de 5 revalideringscentre stadig eksisterer, er hendes arbejdsopgaver ikke bortfaldet, idet centrene stadig har det samme behov for den ydelse hun leverede.

Hun gør endvidere gældende, at hun på intet tidspunkt har modtaget kritik eller advarsler for sit arbejde.

Kommunen har ikke gjort tilstrækkeligt i forbindelse med at forsøge at omplacere hende til en anden passende stilling i kommunen, baseret på hendes kvalifikationer. Hun har i den forbindelse gjort gældende, at der foreligger en pligt for arbejdsgiveren til at forsøge at omplacere en medarbejder hvis stilling bliver nedlagt. Til støtte for dette har hun henvist til en dom afsagt den 29. marts 2006 i byretten i Randers, som senere er stadfæstet af Vestre Landsret den 11. april 2007.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at opsigelsen ikke skyldtes klagerens graviditet og barsel, men derimod at opsigelsen var sagligt begrundet i de driftsmæssige forhold hos kommunen på tidspunktet for opsigelsen.

Kommunen har endvidere gjort gældende at kvindens arbejdsopgaver bortfaldt, da revalideringscentrene besluttede ikke længere at indgå i et samarbejde om en fælles salgskonsulent.

Kommunen bestrider, at den ikke skulle have gjort, hvad der må anses som forventeligt, for at forsøge at omplacere klager til en anden passende stilling ud fra hendes kvalifikationer. Det gøres således gældende, at til de stillinger, der var ledige i kommunen i perioden frem til den 8. maj 2007, hvor forvaltningen indledte den uansøgte afsked og i høringsperioden, fandtes der personer, der bedre matchede de faglige og personlige kvalifikationer, der var nødvendige for at bestride stillingerne, hvorfor det ikke syntes rimeligt at omplacere kvinden til disse stillinger. I forsøg på at omplacere overtallige medarbejdere tog kommunen endvidere nogle initiativer, der-iblandt at alle stillingsopslag alene blev slået op internt de første 8 dage af ansøgningsperioden.

Kommunen mener således at have opfyldt sin pligt til at undersøge muligheden for at finde en passende beskæftigelse til kvinden.

Ligestillingsnævnets bemærkninger og konklusion:

Efter § 19 i Ligestillingsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007) kan Ligestillingsnævnet behandle sager efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov (ligebehandlingsloven, jf. lov-bekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006) og tilkende klageren en godtgørelse efter nævnte love.

Efter ligebehandlingslovens § 9 må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

I denne sag er klagerens opsigelse blevet meddelt hende, mens hun stadig var på barselsorlov.

Det fremgår af ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, at såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, barsel eller adoption, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ligestillingsnævnet finder i denne sag, at kommunen ikke har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af kvinden ikke var begrundet i hendes graviditet samt afholdelse af barselsorlov.

Nævnet lægger herved vægt på, at det fremgår af tillægget til kvindens kontrakt, at hun efter kommunalreformen den 1. januar 2007 skal arbejde for den nye kommune og alene være tilknyttet det revalideringscenter, der er beliggende i kommunen, hvorfor der ikke synes at være grundlag for at opsige hende på baggrund af, at de 4 andre revalideringscentre ikke længere ønskede at fortsætte samarbejdet.

Efter det anførte lægger nævnet til grund, at kommunen har handlet i strid med lige-behandlingslovens § 9. Herefter tilkommer der klageren en godtgørelse, jf. lovens § 16, stk. 2, der fastsættes til et rundt beløb svarende til 9 måneders løn. Godtgørelsen fastsættes herefter til 250.000 kr. med procesrente fra 16. november 2007, hvor sagen blev modtaget i nævnet.Tuk Bagger

 

 

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV