Billede der viser afgørelser

Afgørelser


Tilbage Læs resume
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 171 / 2014

Truffet den 08. oktober 2014


J. nr. 2014-6810-19858

 

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelsen af en gravid serviceassistent i et rengøringsfirma.

 

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

 

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra stillingen som serviceassistent hos indklagede.

 

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 85.000 kr. med procesrente fra den 19. marts 2014, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

 

Sagsfremstilling

 

Klager blev pr. 1. august 2013 ansat som serviceassistent i det indklagede rengøringsfirma. Der foreligger to ansættelsesbeviser.

 

Ifølge det ene ansættelsesbevis var klagers arbejdssted S-skolen med 12,5 timer ugentligt/2,5 timer dagligt. Dette ansættelsesforhold blev påbegyndt den 12. august 2013.

 

Ifølge det andet ansættelsesbevis var klagers arbejdssted S-skolen SFO med 10 timer ugentligt/2 timer dagligt. Dette ansættelsesforhold blev påbegyndt den 1. august 2013.

 

Ved brev af 13. februar 2014 blev klager opsagt fra sin stilling hos indklagede, angiveligt på grund af omstruktureringer. Den sidste arbejdsdag var den 14. april 2014.

 

Klager var på opsigelsestidspunktet gravid med termin til den 25. august 2014.

 

Klager blev den 4. marts 2014 sygemeldt i to uger på grund af graviditetsbetinget sygdom.

 

Parternes bemærkninger

 

Klager henviser til, at hun var gravid, da hun blev afskediget.

 

Klager ønsker at få jobbet tilbage eller at få en godtgørelse.

 

Klagers mand arbejder også hos indklagede under den samme inspektør som klager. Klager bad sin mand om at fortælle inspektøren, at hun var gravid i begyndelsen af januar 2014, da inspektøren ville ændre klagers arbejdstid fra aften til morgen, hvilket ikke var godt for hendes tilstand på dette tidspunkt.

 

Klagers mand bekræfter, at han fortalte inspektøren om klagers graviditet i januar 2014.

 

Klager fik en lægeattest om sygemelding, som hun gav til inspektøren den 4. marts 2014.

 

Indklagede oplyser, at inspektøren, som var klagers nærmeste chef, opsagde klager i forbindelse med omstrukturering på nogle af virksomhedens pladser. Indklagede var ikke i forbindelse med opsigelsen gjort bekendt med, at klager var gravid, da hun ikke havde oplyst sin chef om dette.

 

Klager meldte sig syg den 3. marts 2014. Indklagede fik afslag på refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, da der ifølge lægeattesten ikke var risiko for moderen eller fosteret ved at arbejde.

 

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

 

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet og barsel. Hvis en afskedigelse finder sted under graviditet, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i dette forhold.

 

Klager var gravid, da hun blev afskediget. Det påhviler derfor indklagede at godtgøre, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten.

 

Indklagede har ikke godtgjort, at klagers graviditet ikke har været helt eller delvist årsag til, at hun blev afskediget.

 

Indklagede har derfor ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

 

Klager får derfor medhold i klagen.

 

Godtgørelse

 

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 85.000 kr., svarende til omkring seks måneders løn.

 

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og det i øvrigt oplyste i sagen.

 

Indklagede skal herefter betale 85.000 kr. til klager med procesrente fra den 19. marts 2014, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

 

Retsregler

 

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

 

Lov om Ligebehandlingsnævnet

  • § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om Ligebehandlingsnævnets kompetence
  • § 9, stk. 1, om klagebehandling
  • § 12 om klagebehandling

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV