Forside > Vil du klage? > Afgørelsen Printversion Print
Billede der viser vil du klage

Afgørelsen


Ligebehandlingsnævnets afgørelser bliver truffet på et møde, hvor der deltager en formand/næstformand, og to nævnsmedlemmer. Hvis der er tale om en principiel sag, kan formanden/næstformanden beslutte, at der skal deltage fire nævnsmedlemmer.

Læs mere om medlemmerne her.

 

Deltagerne på mødet har i god tid fået fremsendt sagerne, som bliver grundigt diskuteret på mødet. Hvis mødedeltagerne ikke kan blive enige om et resultat, er der mulighed for at afgive dissens.

 

Herudover deltager, uden stemmeret, de medarbejdere fra sekretariatet, der har arbejdet med og forberedt de sager, som skal afgøres på mødet.

 

Mødet er ikke offentligt, og du, indklagede eller jeres repræsentanter kan ikke deltage på mødet. Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Det er således ikke muligt at afhøre vidner eller lade dig eller indklagede afgive mundtlig forklaring for nævnet. Er det nødvendigt for at afgøre sagen at føre vidne eller at parterne afgiver forklaring, må sagen afgøres ved domstolene.

 

Nævnet tager stilling til, om forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt

Ligebehandlingsnævnet tager i afgørelsen stilling til, om lovgivningens forbud mod forskelsbehandling er overtrådt.

 

Nævnet kan tilkende godtgørelse og procesrente, hvis du får medhold i sagen. Nævnet kan i visse tilfælde underkende en uberettiget afskedigelse.

 

Kan afvise en klage

Nævnet kan beslutte at afvise din sag, hvis det må anses for åbenbart, at du ikke kan få medhold, eller sagen ikke er egnet til behandling ved nævnet. Nævnet kan endvidere afvise din sag, hvis det er nødvendig med en bevisførelse i form af mundtlig parts- og vidneforklaringer. Nævnet har også mulighed for at stadfæste eller ændre en sekretariatsmæssig afvisning af din sag.

 

Når afgørelsen er truffet sendes den til dig og indklagede eller til jeres repræsentanter.

 

Offentliggørelse

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside i anonymiseret form.

Søg i databasen

 

Hvis nævnets afgørelse ikke efterleves, kan du henvende dig til sekretariatet

Når en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet ikke efterleves, skal nævnet indbringe sagen for domstolne, hvis du anmoder om det. Det kan ske ved, at du retter henvendelse til sekretariatet og oplyser, at en tilkendt godtgørelse ikke er blevet udbetalt, og at sagen ønskes indbragt for domstolene.

 

Ligebehandlingsnævnet sender herefter sagen til Kammeradvokaten, som på vegne af nævnet fører sagen ved retten. Sagen behandles i byretten, men kan, hvis der er tale om en principiel sag behandles ved Landsretten som første instans.

 

 

 

 

 

 

 Læs mere

Sagens gang

Læs om behandlingen af din klage inden den blivet til en afgørelse

- Fra klage til afgørelse

 

Vil du klage?

- Klik her hvis du vil sende en klage 

 

Brug gerne fast klageskema

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger.

- Du kan anvende skemaet på tre måder

 

Kontakt nævnet og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21