Billede der viser vil du klage

Fra klage til afgørelse


Når Ligebehandlingsnævnets sekretariat modtager din klage, sender vi dig inden for 14 dage et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen. I brevet fra sekretariatet står der, hvilket journalnummer sagen har fået. Dette nummer skal du gerne henvise til, hvis du kontakter sekretariatet.

 

Sagens oplysning

Herefter undersøger sekretariatet, om din klage indeholder de oplysninger, der er nødvendige, for at sagsbehandlingen kan gå i gang. Skal klagen præciseres, eller mangler der oplysninger i din klage, eksempelvis hvis din klage ikke i tilstrækkelig grad redegører for hændelsesforløbet eller beskriver, hvad du ønsker at opnå hos nævnet, kontakter vi dig.

 

Sekretariatet vil påse, at den administrative klageadgang er udnyttet. Det er en betingelse, for at Ligebehandlingsnævnet kan behandle sagen, at den administrative klageadgang er udnyttet, og at sagen ikke verserer ved domstolene.

 

Drejer klagen sig om forhold på arbejdsmarkedet, for eksempel afskedigelse i forbindelse med graviditet, undersøger vi, om du er medlem af en fagforening, og i givet fald anmoder vi om dokumentation, for at sagen ikke bliver behandlet i det fagretlige system.

 

Den meget brogede skare af interessenter og de meget forskellige sagsområder medfører, at sagsbehandlingen er meget varieret.

 

Høring

Hvis sekretariatet vurderer, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle klagen, bliver klagen sendt i høring hos den indklagede. Sagens oplysninger bliver ikke anonymiseret. Du vil efterfølgende få mulighed for at kommentere på indklagedes bemærkninger. En sag er typisk i høring hos sagens parter to gange.  

 

Vi går herefter i gang med den egentlige behandling af klagen, herunder om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Er det tilfældet, udarbejdes der et udkast til afgørelse, som forelægges formanden. Vi sender herefter det endelige udkast samt bilag, til deltagerne på nævnsmødet.

Læs om hvordan afgørelserne træffes på nævnsmøderne her.

 

Sekretariatsmæssig afvisning

Sekretariatet kan afvise at behandle din klage, hvis den ikke skønnes at være egnet til at blive behandlet i nævnet. Det kan eksempelvis være fordi, klagen kræver afhøring af vidner eller, hvis det må anses for åbenbart, at du ikke vil få medhold i sagen.

Læs mere om sekretariatet her.

 

Sagsbehandlingstid

Nogle sager kræver, at vi telefonisk og skriftligt gør et stort arbejde for at få sagen tilstrækkeligt oplyst, i andre sager er parterne så skrivelystne, at vi til sidst må meddele, at sagen nu er tilstrækkeligt oplyst. Tidsforbruget ved forberedelsen af sagerne er derfor meget forskelligt, og sagsbehandlingstiden dermed også varieret. Den forventede sagsbehandlingstid er 9 måneder.

 

Tilbagekaldelse af klagen

Du har mulighed for at kalde din klage tilbage helt frem til, at nævnet træffer afgørelse, for eksempel hvis du ikke længere ønsker at forfølge klagen, eller hvis I har indgået forlig.

 

 

 

 Læs mere

Hvem træffer afgørelsen?

- Læs om nævnet som træffer afgørelsen

 

Vil du klage?

- Klik her hvis du vil sende en klage 

 

Brug gerne fast klageskema

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger.

- Du kan anvende skemaet på tre måder

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21